Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е психолог по призвание и по образование. През 2006 година е завършил курс по хипноза към Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ), с ръководител Милен Николов. През същата година преживява и своята първа регресия.  Вдъхновен от нея, той веднага започва да води хора в техните минали животи. Петър е помогнал на над 1600 човека в техните пътешествия в минали и бъдещи животи, паралелни реалности, близки и далечни светове и др.

Уеб сайт – http://regresia.weebly.com/

Лечение на времевите линии

Лечение на времевата линия е процес, в който определени аспекти от Аз-а преминават през времето, за да излекуват травми или модели, които спират еволюцията на душата на човека. Този подход се основава на принципа за нелокалност в квантовата физика. Според принципа за нелокалност човек притежава безкраен брой Аз-ове, които могат да преживеят по различен начин всеки един момент в Творението. Всички тези Аз-ове съществуват в едно вечно Сега. Това време-пространство(вечното  Сега) е наречено  Акаша, Великят Ом, Музиката на сферите, Огърлицата от бижута на Индра и с много други имена. Времето не е линейно, както много хора вярват.

Нашето бъдеще и настояще не са пряка функция от нашето минало. Ще ви представя друга перспектива – нашето настояще определя и нашето минало и нашето бъдеще. Информацията,  която всеки получава в регресия е зависима от вярванията и разбирането на човека в момента на нашата среща. При работа с времевите линии ситуацията от миналото не се променя или трансформира, както при някои вече познати техники. Лекува се само чувството, което е изпитала душата в конкретната времева линия. По този начин се запазват непокътнати времевите линии на други участници в ситуацията, но душата чувства облекчение и освобождение.